အငယ္တန္းေရွ႕ ေန - BaobaBed Hostel Group | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)

Easy Apply (BaobaBed Hostel Group) အငယ္တန္းေရွ႕ ေန job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!

အငယ္တန္းေရွ႕ ေန

Apply from Source

အငယ္တန္းေရွ႕ ေန

Salary : Login to view salary Apply from Source
Job Type : Full-Time
Education Requirement : Bachelor Degree
Skills :
Experience :
Share this
Job Detail

-Job description


- ေျမအ ေဆာက္အဦး အ ေရာင္း အဝယ္မ်ားအတ ြက္ Special Power မ်ားလႊဲျခင္း။

-  ေျမအ ေဆာက္အဦး အ ေရာင္း အဝယ္မ်ား/ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားအတ ြက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

- ေျမအ ေဆာက္အဦး အ ေရာင္းအဝယ္မ်ားအတ ြက္ စရံေပးစာခ်ဳပ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

- စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတ ြက္ အခ ြန္ကိစၥမ်ားေဆာင္ရ ြက္ျခင္း။

-သတင္းစာမ်ားတ ြင္ ေၾကၿငာမ်ားထည့္သ ြင္းျခင္း။

- ကုမၸဏီ logo  Trade Mark မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

- ေျမစာရင္းရံုး၊ စည္ပင္ရံုး၊ အခ ြန္ရုံးမ်ားတ ြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း။


Job Requirement

-LL.B

- ေရွ႕ ေန လိုင္စင္ရွိရမည္။

- ေဖာ္ျပပါ ရာထူးတ ြင္ လုပ္ငန္း အ ေတ ြ႕ အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။

- Computer Skills ေကာင္းမ ြန္ရမည္။

-  Communication Skills ေကာင္းမ ြန္ရမည္။

Similar Jobs
myjobs.com.mm - 1 week ago
468 total views, 2 today
Similar Jobs

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account
You will receive the email for your email confirmation. Please check!