ေက်ာင္းမန္ေနဂ်ာ (1) Post - A4 International Mathematics School | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)

Easy Apply (A4 International Mathematics School) ေက်ာင္းမန္ေနဂ်ာ (1) Post job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!

ေက်ာင္းမန္ေနဂ်ာ (1) Post

Apply from Source

ေက်ာင္းမန္ေနဂ်ာ (1) Post

Job Type : Full-Time
Education Requirement : Bachelor Degree
Skills :
Experience :
Share this
Job Detail

ေက်ာင္းမန္ေနဂ်ာ (1) Post

- လစာ - ၄၀၀,၀၀၀~ ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္

- ဘြြဲ႔ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။

- စီမံခန္႔ခြဲမွုဆိုင္ရာ Diploma or Degree ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။

- ေက်ာင္းမန္ေနဂ်ာအျဖစ္လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္ အ ေတ ြ႕အၾကံဳ ၃ နွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

- အဂၤလိပ္စကားေျပာအသင့္အတင့္ က်ြမ္းက်င္ရမည္။

- အသက္ (၄၀ ) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။

*** လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားကို Walk in Interview လုပ္ေပးသြားပါမည္။

Similar Jobs
myjobs.com.mm - 1 week ago
274 total views, 1 today
Similar Jobs

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account
You will receive the email for your email confirmation. Please check!