ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး ျပင္ထိန္း က်ား (၁) ဦး - SWEETY HOME | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)

Easy Apply (SWEETY HOME) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး ျပင္ထိန္း က်ား (၁) ဦး job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!

SWEETY HOME
Mahaaungmyay

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး ျပင္ထိန္း က်ား (၁) ဦး

Job Expired

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး ျပင္ထိန္း က်ား (၁) ဦး

Job Type : Full-Time
Education Requirement : Bachelor Degree
Experience :
Job Detail

ရာထူး : ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ထိန္း က်ား (၁) ဦး


#လိုအပ္ခ်က္

* ဘြဲ႕ရ (သို႕) အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ျဖစ္ရမည္ ။
* အသက္ (၄၀) မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္ ။
* လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၅) နွစ္ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္ ။
* အိမ္စီးကားမ်ဳိးစံုနွင့္ လုပ္ငန္းသံုးကားမ်ဳိးစံု ျပဳျပင္ ၊ ထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္း အားလံုး နားလည္တက္ကၽြမ္းရမည္ ။
* ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ (အာမခံကိစၥမ်ား ၊ လိုင္စင္ကိစၥမ်ား ၊ အျခားအစိုးရဌာနဆိုင္ရာကိစၥမ်ား) အားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ။
* က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္၍ အလုပ္ကိုစိတ္ပါ၀င္စားစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ ။
* အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းရွိသူမျဖစ္ရ ။
Share this
myjobs.com.mm - 3 weeks ago
21 total views, 2 today
Similar Jobs
Similar Jobs
Personal Information
Your CV(.docx/.pdf) *
Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account

New Day Jobs

The Smarter Way to Find a Job

This site is under maintenance.

We are preparing to serve you better.

You will receive the email for your email confirmation. Please check!