လံုျခံဳေရး + ယာဥ္လမ္းေျကာရွင္း (3) ဦး - A4 International Mathematics School | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)

Easy Apply (A4 International Mathematics School) လံုျခံဳေရး + ယာဥ္လမ္းေျကာရွင္း (3) ဦး job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!

လံုျခံဳေရး + ယာဥ္လမ္းေျကာရွင္း (3) ဦး

Apply from Source

လံုျခံဳေရး + ယာဥ္လမ္းေျကာရွင္း (3) ဦး

Job Type : Full-Time
Education Requirement : Bachelor Degree
Skills :
Experience : 1 to 3 years
Work Days : Monday To Friday
Share this
Job Detail

လံုျခံဳေရး + ယာဥ္လမ္းေျကာရွင္း (3) ဦး

  • လစာ၁၅၀၀၀၀ ~ ၃၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ရ်္ ခံစားခ ြင့္ရွိသည္။
  • အလုပ္အ ေပၚရိုးးသားျကိဳးစားေသာ သူျဖစ္ရမည္။
  • *** လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားကို Walk In Interview လုပ္ေပးသ ြားပါမည္၊

Similar Jobs
myjobs.com.mm - 1 week ago
299 total views, 2 today
Similar Jobs

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account
You will receive the email for your email confirmation. Please check!