မိတ္ကပ္ အလွျပင္ (Supervisor) - Strong Source Holding Co.,Ltd | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)

Easy Apply (Strong Source Holding Co.,Ltd) မိတ္ကပ္ အလွျပင္ (Supervisor) job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!

မိတ္ကပ္ အလွျပင္ (Supervisor)

Job Expired

မိတ္ကပ္ အလွျပင္ (Supervisor)

Job Type : Full-Time
Education Requirement : Bachelor Degree
Skills :
Experience : 3 to 5 years
Work Days : Monday To Friday
Share this
Job Detail

မိတ္ကပ္ အလွျပင္ ( Supervisor) F/M

မိတ္ကပ္ ဆံပင္အလွျပင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (3) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရပါမည္။

မိတ္ကပ္ ဆံပင္အလွျပင္ Supervisor (or) Leader လုပ္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။

အသက္ (18 မွ 35) ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။

လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏိႈင္းေပးမည္။Similar Jobs
myjobs.com.mm - 2 months ago
176 total views, 1 today
Similar Jobs

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account
You will receive the email for your email confirmation. Please check!