တရုတ္စကားေၿပာနိုင္ေသာ အ ေရာင္း၀န္ထမ္း ( အမ်ိဳးသမီး) - Treasure Star Gems & Jewellery Co.,Ltd | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)

Easy Apply (Treasure Star Gems & Jewellery Co.,Ltd) တရုတ္စကားေၿပာနိုင္ေသာ အ ေရာင္း၀န္ထမ္း ( အမ်ိဳးသမီး) job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!

တရုတ္စကားေၿပာနိုင္ေသာ အ ေရာင္း၀န္ထမ္း ( အမ်ိဳးသမီး)

Job Expired

တရုတ္စကားေၿပာနိုင္ေသာ အ ေရာင္း၀န္ထမ္း ( အမ်ိဳးသမီး)

Job Type : Full-Time
Education Requirement : Bachelor Degree
Experience :
Job Detail

တရုတ္စကားေၿပာနိုင္ေသာ အ ေရာင္း၀န္ထမ္

  • ဘြဲ ့ရ သို ့မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးနွစ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္ ။
  • အေရာင္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ ရွိသူ ဥိီးစားေပးမည္။
  • တရုတ္ဘာသာစကားသာမက၊ အဂၤလိပ္လိုလည္း အနည္းငယ္ေၿပာဆိုနိုင္ရမည္။
  • အသက္ (၄၀)နွစ္ထက္မၾကီးရ။
  • နယ္မွလာသူၿဖစ္ပါက အ ေဆာင္စီစဥ္ေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။
  • ေၿပာဆိုဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူၿဖစ္ၿပီး ၊ အမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူၿဖစ္ရပါမည္။

Share this
myjobs.com.mm - 14 hours ago
41 total views, 2 today
Similar Jobs
Similar Jobs
Personal Information
Your CV(.docx/.pdf) *
Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account

New Day Jobs

The Smarter Way to Find a Job

This site is under maintenance.

We are preparing to serve you better.

You will receive the email for your email confirmation. Please check!