Find all myanmar jobs

View 8000+ all jobs in Myanmar, never miss another career opportunity again.

Seasons Bakery Incharge
City Mart Holding Co.Ltd IT, Hardware, & Software
City Mart Holding Co.Ltd
(IT, Hardware, & Software)
Preview

Job Scope

City Mart, Ocean & Market Place ဆိုင္မ်ားရွိ Seasons Bakery Cafe' ဆိုင္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ဆိုင္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ား၏ Attendance မ်ား Welfare ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားစီမံရန္ႏွင့္ ဆိုင္၏ေရာင္းအားျပည့္မွီေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္

Duties and Responsibilities

 • ေရးဆြဲထားေသာ Scheduled မ်ားအတိုင္း၀န္းထမ္းမ်ား၏ အလုပ္တက္ေရာက္မႈအေျခအေနမ်ား ၊ ခြင့္ႏွင့္ နာရက္မ်ားကို စီမံေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားတိုင္တန္းမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း ၊ Welfare ႏွင့္ Transportation မ်ား စသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုနည္းစနစ္က်န ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရန္။
 • ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခြင့္ႏွင့္ နာရက္မ်ားကို စီမံေပးရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ခြင့္မတိုင္ျခင္း ၊ ခြင့္မျပဳဘဲပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ Policy ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႔ကို Business Manager သို႔တင္ျပအစီရင္ခံရန္။
 • မုန္႕မ်ားမွန္ကန္စြာျဖင့္ အခ်ိန္မွန္ေနရာမွန္ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ဆိုင္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာမုန္႕မ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ Finished goods, Premix raw, F&P , Packing order မ်ား Stock out မျဖစ္ေစရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပိုလွ်ံ၍ေလလြင့္ျခင္းမရွိေအာင္တာ၀န္ယူရန္။
 • ဆိုင္တြင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ မုန္႕မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြးမွီေအာင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေလ်ာ့နည္းဆံုးရွံဳးမႈ ၊ အေလအလြင့္ျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့နည္း ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
 • ေန႔စဥ္ Daily Balance Sheet အားေရးဆြဲ၍ မွန္ကန္တိက်မႈရွိေအာင္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္။
 • မေက်နပ္ခ်က္မ်ား Customer တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္။
 • Daily Operation အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္။
 • ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားလိုအပ္ပါသည္။

  • တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။
  • ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳႏိုင္သူ (Word, Excel)
  • POS System , Ordering System & Basics Account & Inventory အေတြ႕အၾကံဳရွိရမည္။
  • အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္  စီမံခန္႕ခြဲမႈအေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး (6) လ သို႔ (1) ႏွစ္ခန္႕ရွိရမည္။  
   
  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Sales Key Account Executive (Regional Sales)
  I.P. Service and Solution Company Limited IT, Hardware, & Software
  I.P. Service and Solution Company Limited
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Key Account Executive (SD Regional)

  OUR BELIEVE

  At IPSS, we believe that each employee contributes directly to the growth and success of the company, and we hope you will take pride in being a member of our team.

  မိမိတို႔၏ IP တြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီတိုင္းသည္ Company ၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ၾကီးထြားတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ယံုၾကည္လက္ကိုင္ထားပါသည္။


  OUR VALUES

  Integrity, In Love, Insightful, Innovation, In-Sync, Into the Future


  OPPORTUNITY

  Currently, we are opening the job opportunity for following position to high caliber who are energetic, innovative, committed, result-oriented and ready to take challenges to grow with us.

  ယခုအခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါရာထူးတာဝန္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး စိတ္အားထက္သန္တက္ၾကြေသာ၊ စိတ္ကူးဆန္းသစ္ေသာ၊ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားအတြက္အားစိုက္လုပ္ကိုင္၍ အတူတကြအစြမ္းျပတိုးတက္လိုေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းလ်က္ရွိပါသည္။ သင္သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
  .

  Position            : Sales Key Account Executive (Regional Sales)

  Department      :  Sales

  Reporting Line   :  Assistant Sales Manager

  Job Type           :  Full Time

  Location            :  Kamaryut Township, Yangon. (Near Junction Square)


  Job Summary

  Plan and carry our sales operation to increase sales volume and customer share in regional sales channel. Partner with and assist customer/distributor in spreading brand and products awareness and ensure company products are visible and within reach.  

  ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းပမာဏႏွင့္ Customer/Sub-Distributor မ်ား တိုးပြါးလာေစရန္ Plan မ်ားစြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ Company ၏ Product အေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုထင္ရွားလူသိမ်ားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုျမင္သာေစျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားထံသို႔ လြယ္ကူစြာေရာက္ရွိႏိုင္မႈမ်ား ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 


  Responsibilities

  • Assist the Assistant Sales Manager in implementing the sales techique and execution plans.
   • အေရာင္းနည္းစနစ္မ်ား၊ Execution Plan မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီရန္၊
  • Assist the Assistant Sales Manager in providing a professional and excellent level of customer service with existing and new customers. 
   • Customer အေဟာင္းႏွင့္အသစ္မ်ားကို Pofessional ဆန္ျပီး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္၊   
  • Assist Asistant Sales Manager in ensuring all marketing and promotional activities and assigned duties are executed effectively to optimize results.
   • Marketing ႏွင့္ Promotion Activities ၏ ရလဒ္မ်ား အျမင့္ဆံုးရရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ Asst. Sales Manager အား ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္။  
  • Make regular visit to partners to develop positive working relationships and to educate partners about product portfolio and services offered by providing current information for new products and promotion scheme.   
   • နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္၍ Positive Working Relationship တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ Product Awareness ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ Level မ်ားတိုးတက္ေစရန္ သင္ၾကားကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္ Promotion Scheme အသိေပးရွင္းျပျခင္း။ 
  • Forecast plan for stock of product for the each accounts.    
   • ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ၏ေရာင္းအားအတြက္ Stock မ်ားခန္႔မွန္းခ်န္လွပ္ထားရွိရန္ ၾကိဳတင္စီမံျခင္း။ 
  • Develop process improvements to approach partner management activities.  
   • Partner Management Activities မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။      
  • Work with partners to develop sale proposals, quotation, and pricing strategy.  
   • အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ေရာင္းေစ်းနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ Partner မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိုင္း၍ အဆိုျပဳတင္ျပရန္္။     
  • Evaluate partner sales performance and recommend improvements.  
   • ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရာင္း Performance မ်ားကို သံုးသပ္၍ တိုးတင္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အၾကံေပးလမ္းညႊန္ျခင္း။     
  • Forecast all sale revenue, product and budget expectation for each account in Regional.                                   
  • Prepare monthly and quarterly quota for each accounts.   
   • နယ္ Account တစ္ခုျခင္းႏွင့္ Product တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ အေရာင္းဝင္ေငြပမာဏမ်ားကို ၾကိဳတင္မွန္းဆ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လစဥ္၊ ၃ လ ပတ္စဥ္ Quota မ်ားကို ၾကိဳတင္စီမံထားရန္။        
  • Update the information in market and competitor activities.  
   • ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ျပိဳင္ဖက္မ်ား၏ Activities မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ျပရန္။    
  • Direct, manage, coordinate and evaluate the company sale program.    
   • Company ၏ အေရာင္းအစီအစဥ္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း၊ ညိွႏႈင္းျခင္း၊ စီမံျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္။     
  • Resolve partner related issues, sale conflicts and pricing issues in a timely manner.
   • Partner မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ အေရာင္းႏွင့္ေရာင္းေဈးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို လိုအပ္သလို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္။    
  • Review market to determine customer needs, volume potential, pricing and competition.
   • Customer မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေရာင္းပမာဏအလားအလာ၊ ေရာင္းေဈးႏွင့္ ျပိဳင္ဆိုင္မွႈဆိုင္ရာမ်ားကို တြက္ခ်က္ရည္မွန္းဆံုးျဖတ္ႏိုင္ ရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္။             
  • Work closely with Sale Manager to retention of sales and improve market position, sales tools, campaigns, promotions and marketing plans.
   • Customer ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား ပိုမိုတိုးပြါးရရွိေရး၊ ရွိရင္းစြဲ Customer မ်ား ဆက္လက္တည္ျမဲေစေရး ႏွင့္ Market position, sales tools, campaigns, promotions and marketing plans မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ Sales Manager အား အနီးကပ္ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္။

  Key Competencies


  • At least 2 years’ experience in FMCG regional sales
  • FMCG အေရာင္းပိုင္းတြင္ ၂ ႏွစ္လုပ္ကိုင္ဖူးရမည္။
  • Working experiences in well established trading or FMCG company would be added advantage
  • Able to speak basic english
  • English စာ အေျခခံနားလည္ေျပာဆိုႏိုင္သူ။
  • Must be resourceful and relationship with several dealers all around the Myanmar
  • နယ္အဆက္အသြယ္ေပါမ်ားျပီး နယ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္သူျဖစ္ရမည္။
  • Very strong communication skills
  •  Able to deal with high pressure of workload, required honest, motivate, energy and fast responsive

  Other Requirement

  • The position required to travel all around Myanmar
  • နယ္ခရီးသြားႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

  Work Days

  • 5 Weekday and alternate Saturday


  Compensation

  • Attractive Salary
  • Monthly Sales Incentive
  • Annual Performance Bonus
  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Accountant Female (1) Post
  Thuriya Win Company IT, Hardware, & Software
  Thuriya Win Company
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Accountant Female (1) Post

  • တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။(သိပၸံဘြဲ႔ဦးစားေပးမည္။)

  •  Diploma Accounting ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

   အသက္ (၂၅) ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

  • Trading Field အေတြ႔အၾကံဳ (၃)ႏွစ္ ရွိရမည္။

  • စာရင္းကို Tribalance အထိေရးဆြဲႏိုင္ရမည္။

  • Accounting Software အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

  • ကမာရြတ္ျမိဳ႔နယ္ တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Office Assistant Supervisor/Supervisor Male (1) Post
  Thuriya Win Company IT, Hardware, & Software
  Thuriya Win Company
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Office Assistant Supervisor/Supervisor Male (1) Post

  • တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

  • အသက္ (၂၅) ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

  • Computer Microsoft Word, Excel, Power Point, Myanmar Font , Email ကြ်မ္းက်င္ရမည္။

  • ေနစရာစီစဥ္ေပးျပီး ၊ စားစရိတ္ေပးမည္။

  • အေလးခ်ိန္ အခ်ိန္/အတြယ္ နားလည္သူျဖစ္လွ်င္ ဦးစားေပးမည္။

  • Office နွင့္ Warehouse အပိုင္းတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ (၃)ႏွစ္ ရွိရမည္။

  • မႏၱေလးရံုးခြဲတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Medical Representative
  Pahtama Group Co.,Ltd. (Marketing and advertising)
  Pahtama Group Co.,Ltd.
  (Marketing and advertising)
  Preview

  Medical Representative (For Mawlamying)

  • Diploma in Food & Nutrition/ Nursing, University degree preferably in Science/Pharmacy or Business.
  • Minimum (2) years of strong sales track record preferably in healthcare industry for Professional Medical Representative.
  • Must be proficient in verbal and written communication.
  • Must be driven, a team player and possess strong interpersonal and negotiation skills.
  • Able to travel anywhere.

  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Sales Manager
  I.P. Service and Solution Company Limited IT, Hardware, & Software
  I.P. Service and Solution Company Limited
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  I.P. Service and Solution Company Limited (IPSS) is a subsidiary of I.P. Group, one of the a leading consumer goods menufacturing company in Thailand.

  “INNOVATE PASSIONATELY FOR THE FUTURE OF BETTER LIVING” is our philosophy that drives what we do every day. Our responsibility to our consumer is to constantly offer quality products to satisfy the true needs of our consumers and make everyday a little easier and more pleasant.

  Since 1972, I.P. has pushed the boundaries innovating products to better meet the needs of our consumers and customers. We are leading Thailand consumer goods company with expertise and prominent standing in Home Care Product, Personal Care Product and Beverage.

  At IPSS, we believe that each employee contributes directly to the growth and success of the company, and we hope you will take pride in being a member of our team. Currently, we are opening the job opportunity for following position to high caliber who are energetic, innovative, committed, result-oriented and ready to take challenges to grow with us.

  Title           :  Sales Manager

  Report to     :  Country Manager


  Resposibilities


  •    Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales team
  •    Implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence
  •    Objectives setting, coaching and performance monitoring of sales persons
  •    Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs
  •    Present sales reports and realistic forecasts to country manager
  •    Management of the sales team ensuring they are on track for achieving KPI’s.
  •    Setting sales KPI’s to manage activity within the team.
  •    Review and get involve any designs
  •    Training the sales team on sales techniques and giving advice.
  •    Performance managing underperforming members of the sales team.
  •    Overseeing all marketing activity and ensuring it fits with the marketing strategy.
  •    Attending meetings with customers alongside sales consultants.
  •    Reporting on activities towards targets to the country manager.
  •    Preparation of weekly and monthly sales reports

  Requirement


  •    Bachelor degree gratuated
  •    With sales and marketing related diploma or above will be added advantage
  •    5 years experiece in FMCG field with atleast 3 years managerial role
  •    Intermediate level for English language
  •    Must be resourceful and relationship with several dealers all around the Myanmar
  •    Must be able to draw sales focast plan and execution plan
  •    Required strong leadership skills, interpersonal skills, team building skills
  •    Able to work under high pressure of workload

  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Sales Supervisor (Modern Trade)
  Grand Wynn Co., Ltd IT, Hardware, & Software
  Grand Wynn Co., Ltd
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Job Description

  Establish and Manage  client base

   Build and maintain strong relationship with clients.

  Research and feedback on market situation and competitor's movement to result and check supermarket display

  Perform strong negotiation with customers to achieve win-win sales Target.Searching new Sales opportunities, assist to Assistant Manager or Sales Manager

  Performs other duties as assigned to support department when required.

  Able to work under PressureW

  works within the company's polices . objective and quality management system


  Job Specification

  Any graduated or degree inrelated marketing

   Age Between 25 or 30

   At Least Sales & Marketing  Experience (3) years

  Must  knowlege Modern Trade Nature & Understand our product range

  Proficient Microsoft Office , Excel , Email & Internet 

  Must Team Work ,communicaton and relationship with colleague, clients and customers

  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Assistant Cashier (Pyay)
  Myanmar Distribution Group (MDG) IT, Hardware, & Software
  Myanmar Distribution Group (MDG)
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  - တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
  - လျှောက်ထားလိုသော ရာထူးအတွက်သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁ မှ ၂)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
  - အလုပ်နှင့်ပတ်သတ်သော ကိစ္စရပ်များတွင်နားလည်လွယ်ကာ မိမိအလုပ်ကို တာဝန်ယူတတ်ပြီး သွက်လက်ဖျတ်လက်သူ ဖြစ်ရမည်။
  - နေ့စဉ်ငွေဝင်/ ငွေထွက်စာရင်းများကို ငွေစာရင်းစာအုပ်တွင် ကျွမ်းကျင်စွာ စာရင်းရေးသွင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

  - ပြည်မြို့ တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။

  - ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ (Microsoft Word, Excel, etc.,)
  အကျင့်စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Sale Executive (Cooking Oil)
  Golden Hawks International Limited IT, Hardware, & Software
  Golden Hawks International Limited
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview


  Sale Executive (Cooking Oil)

  - ဘြဲ႔ရ ၊ အသက္ (၂၂) အထက္ျဖစ္ရမည္ ။

  - Sales အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ရွိသူဦးစားေပးမည္။

  -စားေသာက္ကုန္ပိုင္းဆိုင္ရာအေတြ႕အၿကံဳရွိရမည္။

  - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာသြားႏိုင္ရမည္။

  - လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ နယ္ကို (ရက္တုိ) ခရီးသြားႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

  - လူမႈဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။
  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Data Entry
  Otsuka Pharmaceutical (Pocari Sweat) IT, Hardware, & Software
  Otsuka Pharmaceutical (Pocari Sweat)
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview


  Responsibilities:

  • Responsible for data entry for daily sales
  • Preparing daily, weekly, monthly report
  • Organizing for sales data survey and analysis

  Requirements:

  • Any graduate
  • More than 2 years of working experience
  • Good in computer skills
  • Must be able to work in Mingalardon Township
  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  "Quality Control"
  Ya Thar Wa Thi Co.,Ltd IT, Hardware, & Software
  Pyigyitagon
  Ya Thar Wa Thi Co.,Ltd
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview


  "Quality Control"

  📣 📣 📣 ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။
  -------------------------------------------
  ဘဝမွာေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတုိ႔ ထိပ္တုိက္ဆံုဖုိ႔ လိုပါတယ္။
  ကုိယ္ေရြး
   ခ်ယ္လုိက္တဲ့ အလုပ္ေနရာတစ္ခုမွာ ကုိယ့္ကၽြမ္းက်င္မႈကို
  ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ရွမ္း ေရႊေတာင္မွ အလုပ္ေနရာေလးေတြ
  ေခၚယူေနပါတယ္။
   ရသာဝသီကုမၸဏီ (ရွမ္းေရႊေတာင္ရွဴးရွဲလက္ဖက္နဲ႔
  အေၾကာ္စံုလုပ္ငန္း၊ Paline Organic လက္ဖက္လုပ္ငန္း) မႏၱေလး႐ံုးခ်ဳပ္တို႔မွာ
   တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ေအာက္ပါ ဝန္ထမ္းေတြ အလုိရွိပါတယ္။

  ၁။ Quality Control(Management Level)
  -------------------------

  Requirements
  -------------------
  - တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရပါမယ္။

  - အသက္ (၂ဝ-၃ဝ) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရပါမယ္။

  - Computer (Microsoft Word, Excel, Power Point, Photoshop) ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရပါမယ္။

  - နယ္မွာလည္း သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရပါမယ္။

  - လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ၂ ႏွစ္အထက္ရွိရပါမယ္။

  - စာရင္းပုိင္းကၽြမ္းက်င္သူဦးစားေပးပါမယ္။

  - GAP, GMP & HACCP အေၾကာင္း ေကာင္းစြာ နားလည္သူျဖစ္ရပါမယ္။
  ----------------------------------------------------------------------------------

  ႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီး ဇြဲရွိရွိလုပ္ကုိင္မည့္သူမ်ားကို ရွမ္းေရႊေတာင္မွ ေႏြးေထြးစြာ ေစာင့္ႀကိဳေနပါတယ္ေနာ္။


  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Sales Executive (Lubricant )
  Golden Hawks International Limited IT, Hardware, & Software
  Golden Hawks International Limited
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Sales Executive (Lubricant )

  - ဘြဲ႔ရ ၊ အသက္ (၂၂) အထက္ျဖစ္ရမည္ ။

  - Sales အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ရွိသူဦးစားေပးမည္။

  -စက္ဆီ၊ေခ်ာဆီ ပိုင္းအေတြ႕အၿကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

  - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာသြားႏိုင္ရမည္။

  - လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ နယ္ကို (ရက္တုိ) ခရီးသြားႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

  - လူမႈဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Sales Supervisor (Cooking Oil) MDY
  Golden Hawks International Limited IT, Hardware, & Software
  Golden Hawks International Limited
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Sales Supervisor (Cooking Oil) MDY

  • တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
  • အသက္(၂၅)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ရမည္။
  • Sales & Marketing အေတြ႔အႀကံဳ (၃)ႏွစ္ အထက္ရွိရမည္။
  • Computer PowerPoint, Microsoft Word/Excel ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
  • မိမိ Team အားဦးေဆာင္ႏိုင္ၿပီး တာ၀န္ယူတတ္သူ ျဖစ္ရမည္။
  • Personal& Inter personal skill ေကာင္းမြန္ရမည္။
  • Manager အား Supporting ေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
  • ၿမိဳ႕တြင္း၊ နယ္ေ၀း ခရီးသြားလာႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Marketing Manager(1 Post)
  DKSH Myanmar IT, Hardware, & Software
  Yankin
  DKSH Myanmar
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Job Description
  s

  1. Analyze how our brand is positioned in the market and crystalize targeted consumers insights2. Take brand ownership and provide the vision, mission, goals and strategies to match up to3. Translate brand strategies into brand plans, brand positioning and go-to-market strategies4. Lead creative development and create motivating stimulus to get targeted population to “take action”5. Establish performance specifications, cost and price parameters, market applications and sales estimates6. Measure and report performance of all marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)7. Coach the team and get the best from everyone8. Monitor market trends, research consumer markets and competitors’ activities to identify opportunities and key issues9. Oversee marketing and advertising activities to ensure consistency with product line strategy10. Monitor product distribution and consumer reactions12. Brainstorm new and innovative growth strategies
  13. Align the company around the brand’s direction, choices and tactics 
  Job Requirements
  - Possess recognized post graduate / graduate bachelor equivalent in Marketing
  - A minimum of 9-12 years in marketing / brand management. Wider exposure to sales, strategy, consumer insights will be a value add.
  - In-depth consumer understanding & familiar with marketing tools and analysis including market research, business sense & strategic vision: capable to build, shape and implement a vision for a category 
  - Successful, sustained track record within a major FMCG company at an appropriate level
  - Management of P&L within a portfolio environment, copy development, pricing
  - Innovation, new product development experience

  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Area Sales Manager - Male (5) Posts
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC ) IT, Hardware, & Software
  Hlaing
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC )
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  OB DESCRIPTION

  Job Title:           Area Sales Manager 

  Company:          Europe & Asia Commercial Co.,Ltd

  Reports to:         Product Sales Director

  Direct Reporting Roles:         Product Sales Manager

  Essential 

  1) MBA (or) Any Graduate With in Sales & Marketing Management,

  2) Certificate in Sales & Marketing Management,

  3) 30-35 years of age,

  4) Must be fluent in English  and must be good communication Skill,

  5) (5) years in Sales and distributor  management experience at least (3)years in distributor management level,

  6) Skill of Analytical, Presentation, Negotiation, Understanding of Market & Distributor Needs

  7)  Be initiative, Creative ,Pro-active,Result -Oriented,

  8) Good experience and strong knowledge in Distributor & Area sales teams Management


  (20.10.2018) ေန႔ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Quality Control ( For ShwePyiThar Factory )
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC ) IT, Hardware, & Software
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC )
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  • ဘြဲ႕ရ ( BSc (IC) or BSc (chemistry)
  • အသက္ ၂၀ႏွစ္ မွ ၂၅ႏွစ္အတြင္း
  • သြက္လက္ျပီး အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူ
  • သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ျပီး အေတြ႕မရွိပါက သင္ၾကားေပးမည္။
  • Computer basic အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
  • ေန႔ဆုိင္း/ညဆုိင္း ဆင္းႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
  • Other Allowance (Uniform, Lunch, OT, Bonus, Ferry)

  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Team Leader (Marketing & Merchandising)
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC ) IT, Hardware, & Software
  Hlaing
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC )
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Team Leader (Sale) Male

  • Merchandising အေျခခံသေဘာတရာမ်ားအား နားလည္သူ ျဖစ္ရမည္။
  • Sale & Marketing အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
  • Computer အသံုးျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
  • မိမိ၏ Sale Team အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
  • Any Graduate ဘြဲ႕ရ
  • Team Leader ရာထူးျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ျဖစ္ရမည္။
  • အေရာင္းပိုင္းႏွင့္ စာရင္းပိုင္း ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
  • အလုပ္ကို အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
  • စကားေျပာေျပျပစ္ရမည္။ လူအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
  • စိတ္ရွည္သည္းခံရမည္။
  • အသက္ (၂၃ ႏွင့္ ၃၀) ၾကား ျဖစ္ရမည္။  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Warehouse and Logistic Manager
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC ) IT, Hardware, & Software
  Kyaukse
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC )
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Primary Responsibilities

  •    Direct the hiring, training, supervision, mentoring, review the work of individuals engaged in warehouse and logistics related duties.
  •    Create and support the development of best practices related to warehouse and logistics principles, policies, system and processes across the organization to improve operational and financial performance.
  •    Establish key performance indicators, monitor ongoing performance, and improve performance against set goals.
  •    Drive and implement cost saving plans, process improvement plans and change management plans.
  •    Develop, implement and use of tools and technology to manage and analyze warehouse and logistics’ operation and cost.
  •    Understand customers’ needs, service those needs, maintain and develop positive business relationships with internal and external stakeholders involved in or directly relevant to warehouse and logistics activities.
  •    Identify and manage risk within warehouse and logistics.
  •    Address tactical and strategic warehouse and logistics issues.
  •    Monitor and analyze current trends in the marketplace. Stay informed of advances in warehouse and logistics technology and approaches, and apply within the organization to improve warehouse and logistics processes.


  Requirements

  •    Bachelor’s degree in Business or Operations/Supply Chain Management or related field required; MBA preferred
  •    5+ years of experience in Supply Chain Management/Operations, Procurement or other manufacturing-related role
  •    Experience working with an ERP system is a plus


  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Accountant (Pyay)
  Myanmar Distribution Group (MDG) IT, Hardware, & Software
  Myanmar Distribution Group (MDG)
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  Accountant (Pyay)

  Job Description

  • Daily data Entry of expenditure and Income
  • Prepare daily, weekly and monthly report 
  • Experience in Account Receivable and Payable, Cashbook Entry 
  • Coordination and Collaboration with related department
  • Can manage over Stock Issue and Entry.

  Qualification

  • Any Graduate and related diploma more preferable in LCCI Level I- II,  ACCA I
  • More Preferable who live in Pyay
  • Well Knowledge in MS Office (Excel, Word) and Accounting Software 
  • Age (20 ~ 30) Years  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  HR Executive (Mandalay-Upper Myanmar)
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC ) IT, Hardware, & Software
  Chanayethazan
  Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC )
  (IT, Hardware, & Software)
  Preview

  HR Executive (Mandalay-Upper Myanmar)

  Principle Responsibilities


  (1) Rewards
  • Prepare all levels of employee monthly salary
  • Prepare and record monthly statistics data and report to HR Manager
  • Prepare estimate budget for compensation and benefit for all employee
  • Prepare for income tax payment
  • Deduct the late and leave without pay
  • Calculate and prepare for the payment of employee commission and monthly performance appraisal

  (2) HR Information System (HRIS)

  • Ensure the system adopted is able to provide functions required, store the relevant information and user friendly
  • Work with the systems consultancy/vendors to resolve issues
  • Ensure confidentiality in all employees data in the system to ensure accuracy
  • Be the Super user for the system and train others

  Required Critical Behaviors 

  • Good interpersonal skills
  • Able to communicate with all levels of employee
  • Proactive and service oriented
  • Accuracy in work details
  • Ability to prioritize workload effectively  Apply from Source
  Personal Information
  Your CV(.docx/.pdf) *
  Don’t have a CV yet? No problem! Create one: on Web CV Builder
  Share this
  Find all jobs in Myanmar

  Finding you the best jobs

  New Day Jobs

  The Smarter Way to Find a Job

  This site is under maintenance.

  We are preparing to serve you better.

  You will receive the email for your email confirmation. Please check!